venres, 3 de novembro de 2017

O Congreso dos Diputados aproba "barra libre aos traficantes da auga" no trámite de trasposición ao ordenamento xurídico español, das directivas do Parlamento europeo e do Consello, 2014/23/ue e 2014/24/ue, de 26 de febreiro de 2014, á Lei de Contratos do Sector Público, modificando aspectos da lexislación, nas leis LGT e LHL, demandados polo lobby da auga

Fernando Urruticoechea Basozabal, Bilbao, 1955


O compañeiro Fernando Urruticoechea Basozabal, autor do importante artigo: Como gañar a batalla da auga. Urruti é economista, interventor municipal e activista da Plataforma Anti-Corrupción de Murcia e do recente constituído Grupo Cidadán contra a Corrupción no Estado Español, advirte da grave situación que se creou ao non estar atentos os deputados e deputadas da esquerda, na tramitación, do Proxecto de lei de contratos do sector público. Pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español varias directivas do Parlamento europeo e do Consello, no Congreso dos Deputados, pois foron modificados varios aspectos da LGT (Lei Xeral Tributaria) e da LHL (Lei de Facendas Locais), a favor do lobby da auga. Dando un paso máis na desregulación do servizo municipal da auga, iniciado pola Lei de Economía Sostíbel do 2011, para acabar coa xurisprudencia moi reguladora da auga da Sentencia do Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de decembro que obrigou a modificar a LGT de 2013 que están agora desguazando. Todo xa publicado no Boletín Oficial das Cortes Xerais, deste pasado 26 de outubro de 2017 e aprobado definitivamente.

Conságrase algo surrealista: a existencia de servizos municipais da auga con xestión directa con taxas, é dicir prezos regulados e os servizos da auga con xestión indirecta vía concesións ou empresas mixtas con prezos libres. É dicir, "barra libre aos traficantes da auga".

Ver disposicións finais:

* Disposición final undécima. Modificación da Disposición adicional primeira da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. (Páxina 242).

* Disposición final duodécima. Modificación do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Páxina 243)

BOLETÍN OFICIAL DAS CORTES XERAIS - CONGRESO DOS DEPUTADOS - XII LEGISLATURA - Serie A: PROXECTOS DE LEI - 26 de outubro de 2017 - Núm. 2-8| Proxecto de lei de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do parlamento europeo e do consello, 2014/23/ue (Relativa a adxudicación de contratos de concesión)e 2014/24/ue (Sobre contratación pública e pola que se derroga a Directiva 2004/18/CE), de 26 de febreiro de 2014. | 267 páxinas en formato pdf. Ver páxinas 242 e 243. | Acceder/Baixar.

* Proceso de tramitación nas cámaras (Congreso e Senado) | Ir á Web.

* Dossier da tramitación da Iniciativa. | Acceder/Baixar.

* Wikicontratación (Todo sobre o proceso de elaboración da lei) - | Ir á Web.

* Sobre a nova Lei de Contratos do Sector Público. Artigo de Gómez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P. . | Acceder/Baixar.
Disposición final undécima.
Na páxina 242 do Boletín

Modificación da Disposición adicional primeira da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

A Disposición adicional primeira de a Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeneral Tributaria, queda redactada nos seguintes términos:

«Disposición adicional primeira.

Prestacións patrimoniais de carácter público.

1. Son prestacións patrimoniais de carácter público aquelas a as que se refire o artigo 31.3 da Constitución que se esixen con carácter coactivo.

2. As prestacións patrimoniais de carácter público citadas no apartado anterior poderán ter carácter tributario ou non tributario.

Terán a consideración de tributarias as prestacións mencionadas no apartado 1 que teñan a consideración de taxas, contribucións especiais e impostos ás que se refire o artigo 2 desta Lei.

Serán prestacións patrimoniais de carácter público non tributario as demais prestacións que esixidas coactivamente respondan a fins de interese xeral.

En particular, consideraranse prestacións patrimoniais de carácter público non tributarias aquelas que tendo tal consideración se esixan por prestación dun servizo xestionado de forma directa mediante personificación privada ou mediante xestión indirecta.

En concreto, terán tal consideración aquelas esixidas pola explotación de obras ou a prestación de servizos, en réxime de concesión ou sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariais, sociedades de capital integramente público e demais fórmulas de Dereito privado

Disposición final duodécima.Na páxina 243 do Boletín

Modificación do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Modifícase o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, engadíndose un novo apartado 6 ao artigo 20, nos seguintes términos:

«6. As contraprestacións económicas establecidas coactivamente que se perciban pola prestación dos servizos públicos a que se refire o apartado 4 deste artigo, realizada de forma directa mediante personificación privada ou mediante xestión indirecta, terán a condición de prestacións patrimoniais de carácter público non tributario conforme ao previsto no artigo 31.3 da Constitución.

En concreto, terán tal consideración aquelas esixidas pola explotación de obras ou a prestación de servizos, en réxime de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariais, sociedades de capital integramente público e demais fórmulas de Dereito privado.

Sen prexuízo do establecido no artigo 103 da Lei de contratos do sector público, as contraprestacións económicas a que se refire este apartado regularanse mediante ordenanza.

Durante o procedemento de aprobación de dita ordenanza as entidades locais solicitarán informe preceptivo daquelas Administracións Públicas ás que o ordenamento xurídico lles atribuíse algunha facultade de intervención sobre as mesmas.»
Ferrol, 3 de novembro de 2017

PLATAFORMA NA DEFENSA DOS SERVIZOS PÚBLICOS, POLA REMUNICIPALIZACIÓNAbonda de saqueo! Hai outras alternativas! Si se pode!
Pódese, débese e precísase!
  • Alexandre Carrodeguas | 690612737
  • Fernando Ramos | 622932443
  • Pablo Portero | 659855805
  • Bernardo Rego | 603772650
  • Lupe Ces | 652201003
remunicipalizacion.plataforma@gmail.com

https://plataformaferrol.blogspot.com.es/
---