Outros Documentos

Esta documentación é de interese e axuda, para o proceso de remunicipalización que encetamos en Ferrol e Comarca.

Auga - 2019-06-01 | Recurso de inconstitucionalidade 739-2018. Interposto por máis de cincuenta deputados integrantes do Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú e Podem-En Marea, en relación con diversos preceptos da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.
Principios de igualdade e de universalidade orzamentaria; reserva de lei no ámbito tributario: constitucionalidade dos preceptos legais relativos ao financiamento de servizos mediante prestacións patrimoniais de carácter público non tributario. | Acceder/Baixar.

Auga - 2017.02.14 | Saneamento. | Actuación: "Interceptores xerais da marxe dereita de ríaa de Ferrol". |   Fase: III  Clave: ACE 802. | Proxecto:: Explotación dos "Interceptores xerais da marxe dereita de ríaa de Ferrol" |  ACE/802.01-02-03-04-05/ 16/EXPL/01. | Tipo de documento: Pliego de Prescripcións Técnicas Particulares. | Aguas de las Cuencas de España, S.A. - AcuaEs. | 134 páxinas en formato pdf. | Acceder/Baixar.

Auga - 2016.07.09 - A remunicipalización paso a paso por Luis Babiano xerente de AEOPAS | En formato pdf, de 21 fichas. | Acceder/Baixar.

Auga -  2016.06.29 - Presentación metodolóxica sobre o rescate da auga para a súa xestión pública. | Da xestion privada á xestion pública. | A corrupción ligada á xestión privada da auga. | Por Luis Babiano xerente da AEOPAS. | En formato pdf, de 31 fichas. | Acceder/Baixar.

Auga - 2016.05.25 - Inicio de Expediente Sancionador por parte do Concelleiro Delegado do Ciclo da Auga, por incumprimento do pliego de condicións (mala calidade da auga, peor servizo e máis cara), contra a empresa concesionaria Aragonesa de Servicios Públicos, S. A. no concello turolense de Andorra.| En formato pdf, de 6 páxinas. | Acceder/Baixar.

Auga - 2016.04.18 - Escrito de Denuncia ante a Alcaldía por sustitución de contadores de diferente calibre (De 13mm a 15mm), no concello gaditano de Barbate, contra Aqualia FCC, S. A. titular da concesión da xestión do ciclo integral da auga. | En formato pdf, de 3 páxinas. | Acceder/Baixar.

Auga - 2015.03.05 - Escrito de Denuncia por un suposto delito de estafa (artigo 248 e seguintes do código Penal) contra a transnacional Aqualia, Gestión Integral del Agua, S. A., empresa concesionaria do ciclo integral da auga na localidadde sevillana de Sanlúcar de Barrameda. | En formato pdf, de 27 páxinas. | Acceder/Baixar.

Lixo - 2015.01.08 - Resolución | A Sala de Competencia do Consello da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, ha ditado esta Resolución no expediente S/0429/12 Residuos, incoado de oficio pola Dirección de Investigación da extinta Comisión Nacional da Competencia con data 4 de xullo de 2013 contra 37 empresas e dúas asociacións, e ampliado o 13 de marzo de 2014 contra 17 empresas e unha asociación máis pola existencia de indicios racionais da comisión por parte das empresas incoadas dunha infracción do artigo 1 da Lei 15/2007 de 3 de xullo, de Defensa da Competencia (en diante LDC). 198 Páxinas en Formato PDF.| Acceder/Baixar.

Libro moi Interesante - 2010.12.28 | Concello de Ferrol, interesante publicación editada pola Concellaría de Educación, sendo Concelleira Mercedes Carvajales Iglesias, co título: "Ferrol, o teu Concello. Servizos e patrimonio municipal" | Carla Cagiao Serantes; Emilia Seoane Pérez; Montserrat Neira Borrajo; Pablo Santomé Soto; María Vidal Seoane. Rodi Artes Gráficas, S.L. | Feito cun carácter divulgativo. A intención e o de fomentar un maior coñecemento da cidade e de aqueles servizos que se ofertan polo Concello no ano 2010. | ISBN 848899124X,9788488991249 N.º de páxinas 127 páxinas, en formato pdf. | Acceder/Baixar.


***