Lexislación

Lexislación e Normativas de referencia

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamiento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014. | Publicado en: «BOE» núm. 272, de 09/11/2017. | Entrada en vigor: 09/03/2018 | A lexislación de contratos públicos, de marcado carácter nacional, atopa, no entanto, o fundamento de moitas das súas institucións máis aló das nosas fronteiras, en concreto, dentro da actividade normativa de institucións de carácter internacional, como é o caso da OCDE, de UNCITRAL -no ámbito da ONU-, ou, especialmente, da Unión Europea. A esixencia da adaptación do noso dereito nacional a esta normativa deu lugar, nos últimos trinta anos, á maior parte das reformas que se han ir facendo nos textos legais españois. | En concreto, a última Lei de Contratos do Sector Público atopou a súa xustificación, entre outras razóns, na esixencia de incorporar ao noso ordenamento unha nova disposición comunitaria, como foi a Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación dos procedementos de adxudicación dos contratos públicos de obras, de fornezo e de servizos. | Última Actualización 19 de setembro de 2020. | Acceder/Baixar.

Lei de Contratos do Sector Público (Derogada)- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. | Ministerio de Economía e Facenda. | -BOE- núm. 276, de 16 de Novembro de 2011. | Referencia: BOE-A-2011-17887 | TEXTO CONSOLIDADO | Última modificación: 31 de decembro de 2015 | Acceder/baixar.

Lei de Taxas e Prezos Públicos - Lei 8/1989, de 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos. | Xefatura do Estado. | -BOE- núm. 90, de 15 de Abril de 1989. | Referencia: BOE-A-1989-8508 | TEXTO CONSOLIDADO. | Última modificación: 21 de novembro de 2012, | Acceder/Baixar.

Reglamento de Servizos das Corporacións locais - Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Reglamento de Servizos das Corporacións locais. | Ministerio da Gobernación. | -BOE- núm. 196, de 15 de Xullo de 1955. | Referencia: BOE-A-1955-10057 | TEXTO CONSOLIDADO | Última modificación: 2 de outubro de 2015. | Acceder/Baixar.

Lei de Economía Sostíbel - Lei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. | Jefatura do Estado. | -BOE- núm. 55, de 5 de marzo de 2011. | Referencia: BOE-A-2011-4117 | TEXTO CONSOLIDADO | Última modificación: 2 de Outubro de 2015. | Acceder/Baixar.

Reguladora das Bases do Réxime Local - Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. | Xefatura do Estado. | -BOE- núm. 80, de 3 de abril de 1985. | Referencia: BOE-A-1985-5392 | TEXTO CONSOLIDADO | Última modificación: 8 de abril de 201 | Acceder/Baixar.

Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas - Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. | Xefatura do Estado. | «BOE» núm. 236, de 2 de outubro de 2015. | Referencia: BOE-A-2015-10565 | TEXTO CONSOLIDADO | Última modificación: sen modificacións. | Acceder/Baixar.

Código de Réxime Local - Todas as disposicións consolidadas e actualizadas sobre lexislación e normativas sobre as administracións locais. | Acceder/Baixar.

Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. | Publicado en: «BOE» núm. 302, de 18/12/2003. | Entrada en vigor: 01/07/2004 | A Lei Xeral Tributaria é o eixe central do ordenamiento tributario onde se recollen os seus principios esenciais e regúlanse as relacións entre a Administración tributaria e os contribuyentes. | Desde a súa aprobación, a Lei 230/1963, de 28 de decembro, Xeneral Tributaria, foi obxecto de diversas modificacións que intentaron adaptar esta disposición legal aos cambios experimentados na evolución do sistema tributario. | Última Actualización 17 de xuño de 2020. | Acceder/Baixar.

***