xoves, 18 de xaneiro de 2018

O 18 de xaneiro de 2018, saiu publicado o anuncio de sometemento a información pública do Proxecto de Saneamento na Malata, conforme o Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Ferrol - E que són 30 días habiles de prazo para poder alegar


Aínda que xa o sabiamos, pois o proxecto é de 2014, volve-se apostar por un Sistema de Saneamento Unitario, onde as augas fecais xuntan-nas coa pluviais e industriais, en colectores e tanques de tempestades unitarios prevendo-se alivios dos mesmos en diferentes días do ano e non importando o custe enerxético que supón ter que bombear e depurar tamén a auga da chuvia e sobre todo nunha zona en grande parte rural.


Proxecto de Saneamento na Malata, conforme o Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Ferrol


Anuncio no BOP

O 18 de setembro do pasado ano 2017 a Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (Beatriz Mato) e o Alcalde do Concello de Ferrol (Jorge Suárez) asinaron o “Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello para a execución de saneamento na Malata. Cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nun 80%, no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020”.

O obxecto desde Convenio é establecer as condicións básicas para a colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Ferrol para acometer e incorporar ao patrimonio público municipal as obras consistentes no “Saneamento na Malata. Ferrol (A Coruña). OH 315.1077”, a súa posta en servizo, a súa explotación e a súa conservación e mantemento.

A cláusula “TERCEIRA.- OBRIGAS XERAIS DO CONCELLO” do devandito Convenio, no seu apartado 1, indica a obriga de someter o proxecto das obras de referencia (remitido por Augas de Galicia ao Concello) a información pública, mediante publicación no Boletín Oficial da Provincia, por un prazo non inferior a 30 días hábiles, e emitir unha certificación acreditativa de telo sometido a este trámite, á que se xuntará, no seu caso, un informe onde se dea contestación ás alegacións presentadas.

En cumprimento de dita Cláusula Terceira, sométese a información pública o proxecto de “Saneamento na Malata. Ferrol (A Coruña). OH 315.1077”, polo período de 30 días hábiles a computar dende o seguinte día hábil ó da publicación do presente anuncio no BOP da Coruña.

Calquera interesado poderá consultar o proxecto na páxina web do Concello de Ferrol, ou presencialmente nas dependencias de Urbanismo do Concello de Ferrol (rúa María 52-54, 5º andar) en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres.

As alegacións ou reclamacións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou por calquera medio dos admitidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro , do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, dentro do prazo de 30 días hábiles de exposición pública.


Tomos do Proxecto que está a información pública

TOMO I DE IV "Documento nº1 Memoria y Anejos Memoria y Anejos del 1 al 11", de 513 páxinas, asinado polo enxeñeiro Manuel Quintana López, con data de febreiro de 2014 e visado no Colexio o 18 de novembro de 2016, da empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.

TOMO II DE IV (Continua) "Documento no 1 Memoria y Anejos del 12 al 26", de 554 páxinas, asinado polo enxeñeiro Manuel Quintana López, con data de febreiro de 2014 e visado no Colexio o 18 de novembro de 2016, da empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.

TOMO III DE IV "Documento nº2 Planos Documento e nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas", de 363 páxinas, asinado polo enxeñeiro Manuel Quintana López, con data de febreiro de 2014 e visado no Colexio o 18 de novembro de 2016, da empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.

TOMO IV DE IV "Documento nº4 Presupuesto e Documento nº5 Estudio de Seguridad y Salud", de 382 páxinas, asinado polo enxeñeiro Manuel Quintana López, con data de febreiro de 2014 e visado no Colexio o 18 de novembro de 2016, da empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.


Enlaces, documentos e referencias:


Proxecto


Exposición pública do Proxecto na Web oficial do Concello de Ferrol. | Ir á Web.

* Anuncio no BOP. | Baixar.

* Proxecto comprimido e n ficheiro zip 4 doc. en formato pdf. | Baixar.


Convenio na páxina do Concello

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE FERROL PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DE SANEAMENTO NA MALATA

Nota: este Convenio na páxina web oficial do Concello de Ferrol figura como "Pendente" de asinar (mais na web da Xunta figura asinado o 18 de setembro de 2017) cos seguintes datos e non está exposto ao público:

Nº Expedente: 2017003869    
Referencia: CONV 1/17
Institución: AUGAS DE GALICIA.
Asunto: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE FERROL PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DE SANEAMENTO NA MALATA. CONCELLO DE FERROL (A CORUÑA) CONFINANCIADA POLA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) NUN 80%, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020.
Estado: PENDENTE.


Debate da proposta de Convenio no Pleno do 27 de xullo de 2017
(É interesante escoitar ou ler o que alegaba cada grupo municipal para apoiar ou non este Convenio cuxo obxecto está exposto no paragrafo):

* Acta do Pleno. En formato Doc. De 119 páxinas. Desde a páxina 18 á 32. | Baixar.

* Vídeo do Pleno na Canle do Concello. Desde o minuto 40. | Ir á Canle.


Convenio no sitio da Plataforma


No noso blogue hai esta referencia sobre o Convenio co visto bo do Secretario do Concello de Ferrol:

Auga - 2017.09.19 |  Expediente 2017003869 | Nº referencia CONV 1/17 | Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Ferrol para a execución da actuación de saneamento na Malata. Concello de Ferrol (A Coruña) confinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80%, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. | O Covenio foi aprobado polo Pleno do Concello de Ferrol o xoves 27 de xullo de 2017. | Acceder/Baixar.


Convenio na Web da Xunta

Consulta do Convenio e situación na Web da Xunta de Galicia, onde di que foi asinado o 18.09.2017

ACTUACIÓN DE SANEAMENTO NA MALATA. CONCELLO DE FERROL (A CORUÑA), COFINANCIADA POLA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) NUN 80%, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020.

Neste enlace están os datos e os textos tanto do convenio, como da súa Memoria Xustificativa. Ir á Web.

---