xoves, 2 de marzo de 2017

Intervencións na concentración polo Saneamento contra a Taxa - Textos e Vídeos - Por unha Emafesa 100% Pública, Depuración Xá... - O Consello de Administración de Emafesa foi adiado por falta de documentación á parte pública


A auga e esencial para a vida e debe considerarse como un ben común e un dereito humano básico, polo que esixe un modelo de xestión que non se subordine  a obtención de beneficio privado e  que garanta a calidade do servizo, a eficacia, a solidariedade, a equidade, a transparencia, e o control democrático dos operadores dos servizos de auga e a conservación dos ecosistemas acuáticos. Este modelo só pode ser garantido plenamente  a través da xestión 100% pública do ciclo integral da  auga.

Nos últimos anos  os servizos da agua  transformaron-se en negocios privados, ben a través da concesión do servizo a empresas privadas, a cambio de que estas paguen un canon o concello, ou ben mediante a constitución de empresas mixtas, de natureza público-privada, que comporta sempre a asunción de responsabilidade por por parte da entidade pública e dos beneficios para a empresa privada como no caso de Emafesa

En ambos casos o accionariado privado exerce a xestión do servizo, monopolizando a información e asegurándose a competencia exclusiva da xestión da sociedade e en particular das subcontratacións, contratacións e compras. Desaparecendo así os concursos públicos e  aseguran-se grandes beneficios tanto por compravenda de bens e servizos a empresas do seu propio grupo 8mediante adxudicación directa) como pola utilización dos medios públicos da concesión para traballos particulares do propio concesionario como e o caso de Ferrol coa ignorancia do propio concello.

En Ferrol despois da chamada crise dos "trihalometanos" a veciñanza non pode aceptar que quen nos estafaron e enganaron  coa depuradora e co cobro dun servizo que non se estaba prestando sexan agora os que xestionen o servizo de depuración.  Sabemos que é imprescindíbel para a nosa ría que empece canto antes o seu saneamento pero tamén sabemos que non podemos hipotecar máis o futuro con Socamex-Urbaser que foron os que nos teñen cobrado por servizos inesistentes. Por iso reclamamos que se remunicipaliza xa o servizo e se leve a cabo unha xestión pública democrática e transparente.


https://youtu.be/-7zx99X_WIY


https://youtu.be/RYIO833AYiw


https://youtu.be/z_dp3rv-gIM


https://youtu.be/XsNg6qZFDlg


https://youtu.be/wr73gXBM0pM

O goberno municipal de Ferrol quere aprobar unha nova taxa polo saneamento.

Por que estamos en contra desa taxa?


Porque se calcula en función dun informe de EMAFESA onde os caudais de augas a depurar, os custes enerxéticos (tarifa) e a enerxía que se necesita están avultados case o dobre. EMAFESA calcula a nova taxa sobre 6€ ao mes de media, 72€ ao ano. A Plataforma calcula que no caso de ter que cobrar-se unha taxa, no superaría os 36€ ano.  Queremos un proceso participativo para o cálculo desta taxa.

Estamos paralizando o saneamento da Ría se non aceptamos esta taxa?

É totalmente FALSO. Sabemos que a depuradora, podía e debería estar funcionando xá. Non é cuestión de taxa. A taxa utilizase como unha chantaxe e unha xustificación, para tapar as responsabilidades de Augas de Galicia e satisfacer os intereses privados de EMAFESA.

Quen se encarga da xestión da depuradora EDAR de Prioriño?


O anterior goberno de Rey Varela, aceptou a xestión nun convenio asinado con Augas de Galicia, que lle encargou a posta a punto á empresa que figura como pagadora nos papeis de Bárcenas, Espina&Delfín S.L. Co novo goberno municipal descubriuse que a depuradora estaba nun estado lamentable e non depuraba, ademais EMAFESA, non tiña contratados operarios para a planta, só tiña contratada a vixilancia, e nin sequera tiña contratada enerxía eléctrica e aínda así, pasouse ao cobro unha taxa por un servizo que non funcionaba.

Que pasou con ese convenio?


Non se fixeron dilixencias no xulgado denunciando todas estas irregularidades, pero o convenio con Augas de Galicia caducou en xuño de 2016. Agora en xaneiro de 2017, o alcalde de Ferrol chega a un acordo para que EMAFESA continúe coa xestión da depuradora, na vez de exixir que Augas de Galicia asuma a súa responsabilidade: que se faga cargo os dous anos  previstos  de posta en funcionamento e dos custos xerados pola mala recepción da estación depuradora e a súa reparación.

Podemos confiar en EMAFESA para facer a xestión da depuradora e calcular o custe da taxa?

A xestión de EMAFESA, por estatutos da empresa, está totalmente controlada pola parte privada SOCAMEX, aínda que o concello ten o 51%. Antes pertencía a Florentino Pérez (ACS), agora pertence ao grupo chinés Firion Investments que mercou Urbaser. EMAFESA foi a responsable da crise dos trihalometanos no verán do 2015; cobrou unha taxa de saneamento cando a depuradora non funcionaba, e mantén unha total opacidade nas súas contas. De feito está nunha situación que se pode considerar de quebra técnica, e o goberno municipal pretende rescatala con base aos orzamentos municipais. Sen cambiar os estatutos? Sen tomar o control da súa xestión? Mellor era que o concello recuperara a xestión directa da auga e o saneamento, denunciando os incumprimentos, irregularidades e ilegalidades cometidas polos xestores de EMAFESA, porque a taxa que se cobrou era ilegal. Foi unha estafa.

Que outros abusos e mentiras nos agardan ao redor do sistema de saneamento?


Pois agora tamén queren que paguemos nos orzamentos municipais o custe das obras dos interceptores e tanques de tormenta. Unhas obras que cando se planificaron contaban con fondos europeos e só un 10% sería asumido polos concellos de Ferrol e Narón (Que xa non debería ser así, dado que é unha obra de interese xeral). Ademais a Ría de Ferrol foi Declarada Zona Sensíbel. Agora, como non se remataron na data prevista, perdéronse unha parte dos fondos europeos e en convenio con AcuaES, do Ministerio de Medio Ambiente, temos que pagar un 30% do custe da obra (Sendo só responsabilidade de AcuaES). O estado non inviste en Ferrol nin 1 euro, nunhas obras que se declararon de interese xeral no 1997, e que noutras partes están subvencionadas ao 100%.

Conseguirase sanear a Ría?

O sistema de saneamento que nos impuxo AcuaES e Augas de Galicia é un sistema obsoleto que xunta augas fecais con augas pluviais; moi caro enerxeticamente pois ten que bombear ata Prioriño salvando unha altura de case 50m, porque a depuradora non se instalou no lugar mais axeitado. Ademais os tanques de tormenta, os días nos que haxa moito caudal (moita chuvia), van verter directamente á ría. Este sistema habería que transformalo para que fora eficaz, menos custoso e máis sostible. Pódese facer cunha boa planificación e vontade política. Mentres non sucede isto hai que aplicar protocolos de control que eviten os verquidos indiscriminados á ría; o exceso de consumos enerxéticos; baixar os caudais de auga que entra no sistema para ser saneada,...

SANEAMENTO E DEPURACIÓN XA!
QUE NON NOS MINTAN,
QUE NON NOS ENGANEN,
É FALSO QUE SE NON SE APROBA A SÚA TAXA,
QUE NON SE PODA DEPURAR.
SEGUIR VERTENDO Á RÍA SI QUE É ILEGAL!

EMAFESA 100% PÚBLICA !
SOCAMEX/URBASER,
A PARTE PRIVADA QUE XESTIONA A EMPRESA
FÓRA DE EMAFESA

EMAFESA MINTE E ESTAFA !
COBROU UNHA TAXA DE DEPURACIÓN,
MAIS NON PRESTABA O SERVIZO.
DEVOLUCIÓN DA TAXA,
COBRADA INDEBIDAMENTE  XA!

ESTA TAXA NON !
SE TEN QUE HABER UNHA TAXA,
QUE SEXA EXPLICADA, PARTICIPADA E XUSTIFICADA !
---