xoves, 16 de marzo de 2017

A Plataforma convoca Rolda de Prensa ás 12 do mediodía deste venres 17 de marzo, na casa do concello de Ferrol e unha media hora antes presentará unha Denuncia na Fiscalía contra a parte privada de Emafesa que xestiona a empresa de augas e contra o anterior goberno municipal co ex-alcade José Manuel Rey Varela á cabeza - Tamén presentará un escrito ante a Alcaldía para solicitar a suspensión do Pleno no punto da Taxa en base ao disposto no Artigo 133 da Lei 39/2015 de PAC

Jorge Suárez, na súa visita ao Edar en Agosto de 2015, onde se descubriu que esta non depuraba


Convocatoria Rolda de Prensa


Mediante este escrito convocamos unha Rolda de Prensa que terá lugar o vindeiro venres 17 de marzo, ás 12 do mediodía, na Sala de Prensa da Casa do Concello de Ferrol. Con anterioridade (11:30hs) presentaremos nos Xulgados de Ferrol, unha Denuncia ante a  Fiscalía, para que investigue se hai delito por parte da empresa Socamex, parte privada da Empresa Mixta de Aguas de Ferrol, S.A. (EMAFESA), que xestiona a mesma, ao ter cobrado unha factura por un servizo que non prestou. E subsidiariamente aos membros do Goberno Municipal que estaban no momento de producir-se os feitos, anos 2014 e 2015, presididos polo o entón Alcalde José Manuel Rey Varela, Tamén polo engano a cidadanía con publicidade, onde se inaugurou e mantivo no tempo, unha depuradora que non depuraba que non tiña persoal contratado, nin tampouco contratado o servizo de subministro de enerxía eléctrica.

O mesmo día presentaremos un escrito no rexistro do Concello, dirixido ao Alcalde, solicitando a suspensión do Pleno sinalado para o vindeiro 21 de marzo, no referente ao punto onde se pretende aprobar a Taxa, en base ao do disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Temas a desenvolver na rolda de prensa:
  1. Reunión da Plataforma cos grupos politicos municipais.
  2. Iniciativa da Plataforma en relación ao pleno para a aprobación da taxa.
  3. Denuncia ante a Fiscalía.
  4. Outras iniciativas da Plataforma.
PLATAFORMA NA DEFENSA DOS SERVIZOS PÚBLICOS, POLA REMUNICIPALIZACIÓN
Abonda de saqueo! Hai outras alternativas! Si se pode!
Pódese, débese e precísase!

Alexandre Carrodeguas.
Fernando Ramos.
Pablo Portero.
Bernardo Rego.
Lupe Ces.

remunicipalizacion.plataforma@gmail.com
https://plataformaferrol.

Nota.-

Artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Artigo 133.1 Participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas con rango de Lei e regulamentos.

1. Con carácter previo á elaboración do proxecto ou anteproxecto de lei ou de regulamento, se substanciará unha consulta pública, a través do portal web da Administración competente na que se solicitará a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma achega de:

a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.

b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación.

c) Os obxectivos da norma.

d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

2. Sen prexuízo da consulta previa á redacción do texto da iniciativa, cando a norma afecte aos dereitos e intereses lexítimos das persoas, o centro directivo competente publicará o texto no portal web correspondente, co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades. Así mesmo, poderá tamén solicitarse directamente a opinión das organizacións ou asociacións recoñecidas por lei que agrupen ou representen ás persoas cuxos dereitos ou intereses lexítimos vérense afectados pola norma e cuxos fins garden relación directa co seu obxecto.

3. A consulta, audiencia e información públicas reguladas neste artigo deberán realizarse de forma tal que os potenciais destinatarios da norma e quen realicen achegas sobre ela teñan a posibilidade de emitir a súa opinión, para o que deberán poñerse á súa disposición os documentos necesarios, que serán claros, concisos e reunir toda a información precisa para poder pronunciarse sobre a materia.

4. Poderá prescindirse dos trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos neste artigo no caso de normas orzamentarias ou organizativas da Administración Xeral do Estado, a Administración autonómica, a Administración local ou das organizacións dependentes ou vinculadas a estas, ou cando concorran razóns graves de interese público que o xustifiquen.

Cando a proposta normativa non teña un impacto significativo na actividade económica, non impoña obrigacións relevantes aos destinatarios ou regule aspectos parciais dunha materia, poderá omitirse a consulta pública regulada no apartado primeiro. Si a normativa reguladora do exercicio da iniciativa lexislativa ou da potestade regulamentaria por unha Administración prevé a tramitación urxente destes procedementos, a eventual excepción do trámite por esta circunstancia axustarase ao previsto naquela.

Fonte: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
--