mércores, 20 de maio de 2020

A Rede Auga Pública envia unha Carta á ministra de Transición Ecolóxica para reclamar a xestión pública do abastecemento e saneamento da augaCarta á ministra de Transición Ecolóxica para reclamar a xestión pública do abastecemento e saneamento da auga


Fronte á campaña do lobby empresarial do auga que pretende iniciar os cortes de auga en plena alarma sanitaria, a Rede Auga Pública (RAP), respondeu coa denuncia social a estas esixencias.

Neste contexto, a Rede de Auga Publica (RAP) enviou unha carta a Teresa Ribeira, ministra de Transición Ecolóxica, para mostrar a necesidade de avanzar na remunicipalización do abastecemento e saneamento do auga como o mellor xeito de cumprir o dereito humano ao auga.

Sra. Dª. Teresa Ribeira Rodríguez
Ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
Praza San Juan da Cruz, s/n ? 28071 Madrid

A Rede Auga Pública (RAP) -organización que reúne a decenas de plataformas e organizacións ecoloxistas, sindicais e sociais do estado español na defensa da xestión pública e democrática dos servizos do ciclo urbano do auga-, manifesta a súa preocupación e estupor pola posición que, durante a actual situación de alarma sanitaria, mantiveron as empresas privadas que xestionan os servizos de auga, a través dos seus portavoces Asociación Española de Empresas Xestoras dos Servizos de Auga Urbana (AGA) e Asociación Española de Abastecemento de Auga e Saneamento (AEAS).

A promulgación por parte do goberno dos decretos lei 8 e 11 de marzo de 2020 garanten, desde o noso punto de vista, o goce do dereito humano ao auga tanto dos sectores sociais vulnerábeis, vulnerábeis severos ou en risco de exclusión social (RD lei 8/2020), como os que, debido á crise do COVID-19 e ao actual estado de alarma, o son potencialmente (RD lei 11/2020).

Apoiamos estas medidas de protección social, que supoñen a garantía do fornezo continuo de auga ás familias e a prohibición dos cortes, e esixen a solidariedade dos operadores de auga cara á cidadanía que resultará golpeada pola actual crise sanitaria e social. En plena crise, púxose de manifesto a importancia do auga, en tanto que a súa dispoñibilidade é fundamental para a vida, a hixiene persoal e doméstica e, en consecuencia, para a saúde.

A pesar do consenso social que suscitan as medidas contempladas en ambos decretos lei, na carta dirixida a vostede o 3 de abril pasado, AGA mantén que, en aras a manter a substentabilidade do servizo, é necesario poder realizar cortes no fornezo xa que, pola contra, (sic) aumentarase a morosidade a moi curto prazo ocasionando un déficit financeiro estrutural. Tamén suscita a necesidade de modificar a duración dos contratos concesionais para poder asumir as perdas ocasionadas pola diminución do consumo que se producirá pola crise sanitaria. É dicir, aproveitan a crise sanitaria para pedir modificacións lexislativas, que afectan á Lei de Contratos do Sector Público, evadindo a transferencia de riscos que está implícita nos contratos de concesión. Queda patente que AGA non dubidou en aplicar a doutrina do shock, aproveitando a situación actual de crise sanitaria, para intentar sacar provecho para os seus intereses empresariais.

Neste contexto, pedimos ao seu goberno que aborde as iniciativas seguintes para conseguir que a provisión dos servizos do ciclo integral urbano do auga sirvan para satisfacer as necesidades sociais da cidadanía e sexan coherentes co dereito humano á auga e ao saneamento:
  1. Suprimir as vixentes limitacións e condicionalidades á xestión e financiamento público dos servizos de auga previstos na Lei de Racionalización e Substentabilidade da Administración Local, como paso previo á súa derrogación. Establecer novos enfoques e liñas de financiamento que favorezan a xestión pública destes servizos esenciais vinculados a dereitos humanos.
  2. Dotar de financiamento suficiente aos servizos públicos de xestión directa, en particular a sanidade e os servizos de auga, intrinsecamente relacionados entre si ao ter ambos a consideración de dereitos humanos e, como se puxo en evidencia durante a pandemia, ser garantes do mantemento da saúde humana.
  3. Prohibir por lei os denominados cánones concesionais, que son instrumentos que favorecen a privatización dos servizos do ciclo urbano do auga, introducen prácticas opacas e fomentan a corrupción que crece ao transformar a auga e os servizos de abastecemento e saneamento en grandes negocios privados.
  4. Facilitar procesos de remunicipalización que aseguren a estabilidade no emprego e que asuman a xestión non lucrativa, pública, transparente e con rendición de contas acorde co paradigma do modelo definido polo marco conceptual do dereito humano ao auga.
  5. Fortalecer a función reguladora dos municipios en tanto que titulares dos servizos do ciclo integral urbano do auga; neste sentido, rexeitamos a creación dun regulador único e, en cambio, propoñemos adoptar medidas como a creación dun organismo específico -Observatorio ou Laboratorio-, do ciclo integral urbano da auga que propicie a comunicación, cooperación e o apoio mutuo entre os entes locais, á vez que garanta a transparencia no ciclo e o acceso á información por parte da cidadanía como garante da súa participación activa e efectiva.
Para rematar, tras dez anos do recoñecemento do dereito humano ao auga por parte da Asemblea Xeral de Nacións Unidas, é necesario recoñecelo e regulalo formalmente, con obxecto de que non se manipule o seu alcance e contido en relación cos seus criterios e principios definitorios, e especificamente os relativos á non discriminación, universalidade, asequibilidade e dispoñibilidade, coa exprésa prohibición de cortes de fornezo.

Rede Auga Pública: AEOPAS, Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Fundación Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua pública en Asturies, Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Red Agua Pública de Aragón, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l´aigua pública.

11 de maio de 2020

redaguapublica@gmail.com

https://redaguapublica.wordpress.com/

Foto de José Pardo. | 14.06.2019
___